menu

Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 WellnessOase Anahata is een handelsbenaming van EVC Offices, is een GCV in de schoonheidsbranche gevestigdeen CommV met maatschappelijke zetel te Steenweg Op Zevendonk 62, 2300 Turnhout (België), BTW: Been ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0664.786.926, en biedt haar klanten de mogelijkheid om haar goederen online aan te kopen.

1.2 Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op het aankopen van producten, zowel online als in de vestiging van WellnessOase Anahata, en de dienstverlening van WellnessOase Anahata (schoonheidsbehandelingen), zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen.

1.3 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing, dus met integrale en uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van de medecontractant. Van deze Voorwaarden kan enkel worden afgeweken met voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van beide partijen.

1.4 Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot dienstverlening dan wel het aankopen van goederen, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Artikel 2. Prijs

2.1 Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Indien u artikelen aankoopt via de website, benadrukt WellnesOase Anahata dat de opgegeven prijs uitsluitend slaat op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven op de website. De bijhorende foto is decoratief en louter ter indicatie bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. WellnessOase Anahata is dan ook niet gebonden aan de weergave van deze foto’s.

Artikel 3. Betaling

3.1 Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, zijn alle producten en diensten die fysiek in de zetel van WellnessOase Anahata worden aangekocht, onmiddellijk te betalen op de zetel van WellnessOase Anahata.

3.2 Indien partijen overeenkomen dat een product of dienst niet onmiddellijk betaalbaar is, is de factuur te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op het factuur zelf of schriftelijk anders overeengekomen. De betaling houdt in dat de klant de levering als conform beschouwt en afziet van enig protest. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen contant betaalbaar op de zetel van WellnessOase Anahata (EVC Offices).

3.3 Indien het verschuldigde bedrag op de vervaldag niet vereffend is, loopt de klant van rechtswege, en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, een schadevergoeding op wegens wanbetaling, conventioneel en onveranderbaar vastgesteld op 10%, met een minimum van 40 euro, over het openstaande bedrag. Tevens zal een verwijlinterest van 10,5% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij uitblijven van betaling op de vervaldag van enige factuur wordt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs indien de vervaldag nog niet bereikt werd van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

3.4 Elk protest moet geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief gericht aan WellnessOase Anahata (EVC Offices), Steenweg op Zevendonk 62, 2300 Turnhout en dient gemotiveerd te zijn. Bij gebrek aan protest binnen deze termijn wordt de factuur geacht onherroepelijk te zijn aanvaard en dus verschuldigd. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk.

3.5 Tijdens uw bezoek aan de vestiging van WellnessOase Anahata, kan u uw aankoop of behandeling betalen met een van volgende betalingsmogelijkheden:

 Contante betaling

 App Bancontact

 App Payconic

 Onmiddellijke overschrijving via uw mobiel toestel (App)

3.6 Tijdens de online shopping kan u een betalingsmogelijkheid kiezen via Mollie:

 Bancontact (Maestro)

 ING Home’Pay

 iDEAL via kredietkaart.Artikel 4. Aanbod

4.1 Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux, hiervoor wordt 16,4 0€ verzendingskosten aangerekend per verzending. Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

4.2 Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met WellnessOase Anahata.

4.3 WellnessOase Anahata is wat de juistheid of de volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een inpanningsverbintenis en kan dus niet worden aangesproken voor eventuele vergissingen. WellnessOase Anahata is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.

4.4 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door WellnessOase Anahata.

4.5 De leverings- of uitvoeringstermijn wordt te goeder trouw tussen partijen overeengekomen en betreft een louter indicatieve termijn. Behalve andersluidende bijzondere overeenkomst tussen de partijen, kunnen vertragingen in de levering of plaatsing geen aanleiding geven tot beëindiging van de opdracht of weigering van levering of uitvoering. Partijen beschouwen de leverings- of uitvoeringstermijn niet als essentieel tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 5. Online aankopen

5.1 De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het online beschikbaar gestelde assortiment van WellnessOase Anahata online aan te kopen.

5.2 De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant het volledige bedrag betaald heeft aan WellnessOase Anahata. De artikelen, voor bestellingen in België, lager dan 99€ inclusief BTW, worden er verzendingskosten aangerekend van 8€. Boven 99€ inclusief BTW worden de producten gratis thuis geleverd bij de klant via Bpost.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van WellnessOase Anahata. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of afhaling.


Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 De Consument die een product online heeft aangekocht, heeft het recht aan WellnessOase Anahata aangetekend en schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop of behandeling, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

7.2 Consumenten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering van het product aangetekend en schriftelijk contact opnemen met WellnessOase Anahata en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de kennisgeving van de herroeping op hun kosten aangetekend terug te bezorgen aan WellnessOase Anahata, Steenweg Op Zevendonk 62, 2300 Turnhout.

7.3 Enkel product die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Het correct voor transport verpakken van de teruggezonden goederen is de verantwoordelijkheid van de klant.

De artikelen worden in geen geval teruggenomen:

 bij gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;

 artikelen waarvan de verpakking (of een gedeeltelijk ervan) geopend werd; of

 artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

7.4 Indien de Consument op correcte wijze zijn herroepingsrecht uitoefent voor een aangekocht product, zal WellnessOase Anahata binnen de 14 dagen nadat de klant te kennen heeft gegeven zijn herroepingsrecht te gebruiken, de verkoopprijs (excl. verzenkosten) terugbetalen via dezelfde wijze als hoe de klant het product oorspronkelijk had gekocht.


Artikel 8. Annuleren van afspraken

8.1 Afspraken voor een behandeling kunnen tot 48 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.

8.2 Bij annulering binnen 48 uur tot 24 uur voor een afspraak is de klant 50% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, tenzij in geval van overmacht voor zover dit wordt aangetoond.

8.3 Bij het zonder tijdige annulering tot 24 uur tevoren niet verschijnen voor een afspraak (no show) is de klant tot 75% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, tenzij in geval van overmacht voor zover dit wordt aangetoond.


Artikel 9. Klachten

9.1 Voor leveringen doet WellnessOase Anahata een beroep op Bpost.

9.2 Het kan zich altijd voordoen dat de omverpakking, en op die manier ook de inhoud van uw levering, schade oploopt tijdens dit transport. Bij ontvangst van uw bestelling controleert u dan ook steeds best zo grondig mogelijk of u geen uitwendige schade (scheuren, deuken, ...) aan de geleverde dozen vaststelt. Wanneer u het document van de leverende chauffeur ondertekent, bevestigt u immers niet alleen het aantal dozen dat u heeft ontvangen, maar ook dat u aan de buitenkant van de omverpakking geen zichtbare schade heeft vastgesteld.

9.3 Bij om het even welke twijfel over de staat van het pakket, is het noodzakelijk dat u zo duidelijk mogelijk de schade aan de omverpakking omschrijft op het ontvangstdocument. Opgelet: eenmaal ondertekend voor ontvangst, zijn klachten tegen de transporteur wegens schade aan de inhoud van de omverpakking niet meer ontvankelijk. Transportschade dient dus onmiddellijk bij levering gemeld te worden op de leverbon van het transportbedrijf dat de goederen geleverd heeft, en dient tevens gecommuniceerd te worden aan WellnessOase Anahata.

9.4 Dit onverminderd wat wordt bepaald in Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 WellnessOase Anahata is enkel aansprakelijk voor bewezen schade die het directe en bewezen gevolg is van een zware of opzettelijke fout, dan wel fraude of bedrog in haar hoofde.

10.2 WellnessOase Anahata werkt met bepaalde producten die een allergische reactie kunnen uitlokken en zet bij het uitvoeren van behandelingen steeds uw welzijn voorop.

10.3 Indien u behandelingen laat uitvoeren door WellnessOase Anahata, zal u dan ook vooraf worden gevraagd een document in te vullen en te ondertekenen waarin u dient aan te geven of u lijdt aan bepaalde allergieën. Indien u allergisch bent voor bepaalde stoffen die aanwezig zijn in de producten die WellnessOase Anahata gebruikt tijdens een behandeling, behoudt WellnessOase Anahata zich het recht voor te weigeren zulke behandeling uit te voeren.

10.4 Indien u lijdt aan bepaalde allergieën en dit niet aangeeft aan WellnessOase Anahata, zal u geen recht hebben op schadevergoeding voor enig letsel dat u hierdoor zou ondervinden.

10.5 Zodra u instemt met het uitvoeren van een behandeling, aanvaardt u de hieraan verbonden risico’s, zowel voorzienbare als onvoorzienbare risico’s, en ziet u af van enige vordering tot vergoeding van schade jegens WellnessOase Anahata.

10.6 In elk geval aanvaardt de klant dat zij nooit een vordering kan instellen voor een bedrag dat hoger is dan waarvoor WellnessOase Anahata effectief is verzekerd.


Artikel 11. Garantie voor aangekochte producten

11.1 Controleer meteen na de aankoop uw aangekochte producten. Neem telefonisch contact met ons op binnen de 24 uren indien u iets mocht vaststellen, of indien de bestelling niet correct zou blijken te zijn. Houd ook alle binnenverpakking en informatie bij.

11.2 Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Oud Burgerlijk Wetboek is WellnessOase Anahata jegens de Consument, in zijn hoedanigheid van consument, aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Op straffe van verval van de garantie dient de klant binnen een termijn van twee (2) maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld de WelnessOase Anahata per aangetekende brief hierover te informeren. De rechtsvordering van de klant verjaart na verloop van één (1) jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van het product mag verstrijken.

11.3 Wanneer hij rechtmatig en op correcte wijze een beroep doet op de garantie, heeft de Consument in eerste instantie het recht om van WellnessOase Anahata het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het product te vragen, behalve als dat onmogelijk of disproportioneel zou zijn.

11.4 De Consument heeft het recht om een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst te eisen: (i) als hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of (ii) indien WellnessOase Anahata niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de klant de herstelling of de vervanging verricht. De klant kan de ontbinding van de overeenkomst niet verlangen als het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. In geval van prijsvermindering zal elke terugbetaling aan de klant worden verminderd ten einde rekening te houden met het gebruik dat deze van het product heeft gehad sinds de levering ervan.

11.5 Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1649 van het Oud Burgerlijk Wetboek is WellnessOase Anahata jegens de klant-ondernemer aansprakelijk voor elk verborgen gebrek van het product, als het bestond op het ogenblik van de levering en indien dit verborgen gebrek het product ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk verminderd. Op straffe van verval van de garantie dient de klant binnen een termijn van twee (2) maanden, vanaf de dag waarop de klant het verborgen gebrek heeft ontdekt, of in voorkomend geval, normalerwijze had moeten ontdekken, de klant per aangetekend schrijven hierover te informeren. In het geval van een verborgen gebrek heeft de klant de keuze om ofwel het product terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen ofwel om het product te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen.


Artikel 12. Wachtwoord en login

12.1 Met betrekking tot het wachtwoord en login draagt u hierover zelf de volledige verantwoordelijkheid. WellnessOase Anahata heeft hier geen enkele toegang tot sinds deze gecodeerd zijn.
Artikel 13. Wijziging Voorwaarden

13.1 WellnessOase Anahata kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe algemene voorwaarden.


Artikel 14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving (de Verordening van het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens of “GDPR” en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens). WellnessOase Anahata verwijst in dit opzicht naar de privacyverklaring – te raadplegen op de website hier dan wel meegedeeld in een apart document – waarin de klant uitgebreid over de verwerking van zijn persoonsgegevens wordt geïnformeerd. De klant kan zich ook per mail richten tot ons via info@wellnessoaseanahata.be of per post of op volgend adres: Steenweg op Zevendonk 62, 2300 Turnhout, om de privacyverklaring op te vragen, of in het algemeen voor elke vraag omtrent de persoonsgegevens. Meer informatie over de wetgeving en regelgeving over gegevensbescherming en privacy is beschikbaar op www.privacycommission.be, de website van de Belgische privacy toezichthouder (met name de Gegevensbeschermingsautoriteit). Het is steeds mogelijk om bij hen een klacht in te dienen.

14.2 Door aanvaarding van huidige Voorwaarden, geeft u

WellnessOase Anahata toestemming om foto’s van u te maken en deze te delen op sociale media voor marketingdoeleinden.


Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Deze algemene voorwaarden evenals alle (mondelinge dan wel schriftelijke) overeenkomsten tussen partijen wordt beheerst door het Belgische recht.

15.2 Voor geschillen direct of indirect voortvloeiend uit een overeenkomst gesloten onder vigeur van deze algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken en hoven van het arrondissement de woonplaats van de klant bevoegd.


Artikel 16. Nietigheid

16.1 Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden op enige manier of onder enige wet ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt, dan zullen de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de resterende bepalingen op geen enkele manier worden aangetast of verzwakt. Deze ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling zal dan worden vervangen door een bepaling die de bedoeling en inhoud van de ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling het beste weergeeft.


Messenger logo
Chat